Podmienky Ochrany Osobných údajov
1. Základné ustanovenia:
Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod7. Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť GEODEX s.r.o., Staré
ihrisko 7, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 690 016

Kontaktné údaje správcu sú :
Email: michkovac@gmail.com
Telefón: 0918 616 624

Čo je osobný údaj?
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej
osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne
použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu,
psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Čo je spracúvanie osobných údajov?
Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s
osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie,
usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie,
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo
neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

2. Zdroje a kategórie osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje
ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3. Zákonný dôvod a účel spracovania :
Zákonným dôvodom spracovania je:
 Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR
 Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu podľa článku 6
ods.1 písmeno f) GDPR
 Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu
podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR
Účelom spracovania osobných údajov je :
 Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné
pre úspešné vybavenie objednávky.(meno, adresa, kontakt), podľa čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby,
vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez
súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely
plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom
a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na
uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť
zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
 Zasielanie marketingových ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v
zmysle článku 22 GDPR .
4. Doba uchovávania:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto
zmluvných vzťahov .
 Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z.
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ
osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov
Kto je príjemca?
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za
príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného
predpisu.

 Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe
zmluvy
 Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích
krajín

6. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných
údajov v spisovej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje , že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

7. Vaše práva :
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
 Právo na obmedzenie spracúvania
 Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
 Právo namietať podľa článku 21 GDPR
 Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
 Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
 Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že
došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

8. Ako môžete naplniť svoje práva?
a.) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o
prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich
osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu michkovac@gmail.com
alebo poštou na korešpondenčnú adresu : GEODEX s.r.o., Staré ihrisko 7, 831 02 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 690 016

b. ) Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ
sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie
a to elektronickou formou na emailovú adresu michkovac@gmail.com alebo poštou na
korešpondenčnú adresu : GEODEX s.r.o., Staré ihrisko 7, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové
Mesto, IČO: 52 690 016

c. ) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov
nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
 už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 odvoláte svoj súhlas,
 namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
 osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
 ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.
 
d.) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti
vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K
obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
 nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto
toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
 Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie svojich práv
 namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené
záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 

e. ) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML
alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať,
aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v
prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
f. ) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v
nasledovných prípadoch:
 z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 vytvárania zákazníckeho profilu,
 môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
emailom : na michkovac@gmail.com , písomne alebo osobne doručením na adresu: GEODEX s.r.o.,
Staré ihrisko 7, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 690 016

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte
právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00